UVJETI UPISA 

 • 18 godina života
 • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju
 • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način,
 2. Izraditi procjenu rizika,
 3. Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
 4. Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
 5. Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 6. Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
 7. Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu, 
 8. Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
 9. Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
 10. Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 11. Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
 12. Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
 13. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
 14. Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.