ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM  PROGRAMA  ZA BOLNIČARA

Ciljevi i zadaće programa za obrazovanje bolničara  jesu oni kojima se usvajaju znanja, vještine i navike za obavljanje djelatnosti bolničara:

Bolničar treba naučiti i znati:

• namjestiti krevet (bolesniku), mijenjati posteljno rublje pokretnom i nepokretnom bolesniku, te ukloniti grubu nečistoću
• razvrstavati rublje
• obavljati osobnu higijenu tijela:umivanje, kupanje, pranje ose, uređivanje nokata i brijanje;
• brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se spriječile posljedice dugotrajnog ležanja ;
• improvizirati za ugodan položaj;
• sređivati noćne ormariće i brinuti o redu i čistoći uže okoline bolesnika;
• pružati pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija;
• odnositi
• pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede;

Zadaća bolničara je i ovo:

• uređuje i oblači umrlog i brine za transport;
• dezinficirati okolinu bolesnog;
• sudjeluje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija (mehaničko čišćenje pribora , dezinfekcija);
• obavlja depedikulaciju;
• pomaže pri jelu bolesniku koji nema problem sa žvakanjem, gutanjem  i disanjem:
• priprema pribora za sterilizaciju (mehaničko čišćenje)
• brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;
• uočava promjene na bolesniku i obavještava članove zdravstvenog tima . medicinsku sestru, liječnika.


UVJETI UPISA

U program obrazovanja za zanimanje bolničar može se upisati osoba koja ima

• završenu osnovnu školu
• završenih 17 godina života
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bolničara

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

• završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bolničara

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u razlike i dopune opće obrazovnih i strukovnih sadržaja između već stečenog zanimanja i programa za novo zanimanje te praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo ustanove, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.