UVJETI UPISA 

U program obrazovanja za zanimanje bolničar može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 17 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bolničara


Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bolničara

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u razlike i dopune opće obrazovnih i strukovnih sadržaja između već stečenog zanimanja i programa za novo zanimanje te praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo ustanove, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

 

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM  PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

Ciljevi i zadaće programa za obrazovanje bolničara  jesu oni kojima se usvajaju znanja, vještine i navike za obavljanje djelatnosti bolničara:

Bolničar treba naučiti i znati:

 • namjestiti krevet (bolesniku), mijenjati posteljno rublje pokretnom i nepokretnom bolesniku, te ukloniti grubu nečistoću
 • razvrstavati rublje
 • obavljati osobnu higijenu tijela: umivanje, kupanje, pranje kose, uređivanje nokata i brijanje;
 • brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se spriječile posljedice dugotrajnog ležanja;
 • improvizirati za ugodan položaj;
 • sređivati noćne ormariće i brinuti o redu i čistoći uže okoline bolesnika;
 • pružati pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija;
 • odnositi
 • pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede;

 

Zadaća bolničara je i ovo:

 • uređuje i oblači umrlog i brine za transport;
 • dezinficirati okolinu bolesnog;
 • sudjeluje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija (mehaničko čišćenje pribora, dezinfekcija);
 • obavlja depedikulaciju;
 • pomaže pri jelu bolesniku koji nema problem sa žvakanjem, gutanjem i disanjem:
 • priprema pribora za sterilizaciju (mehaničko čišćenje)
 • brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;
 • uočava promjene na bolesniku i obavještava članove zdravstvenog tima - medicinsku sestru, liječnika